Θετική λίστα

21-12-2016, Αφαιρέσεις από την θετική λίστα (Generics)

ΦΕΚ 2248Β/2018, Ιούνιος 2018, κατάλογος θετικής λίστας
ΦΕΚ 574Β/2018, 21-2-2018, κατάλογος θετικής λίστας
ΦΕΚ 2358Β/2016, 29-7-2016, κατάλογος θετικής λίστας
ΦΕΚ 333Β/2016, 16-2-2016, κατάλογος θετικής λίστας
ΦΕΚ 1267Β/2015, 26-7-2015, κατάλογος θετικής λίστας
ΦΕΚ 2336Β/2014, 29-8-2014, κατάλογος θετικής λίστας
ΦΕΚ 1277Β/2014, 20-5-2014, κατάλογος θετικής λίστας
ΦΕΚ 740Β/2014, 26-3-2014, κατάλογος θετικής λίστας
Προβλήματα τη Δευτέρα στην εκτέλεση της
ηλεκτρονικής συνταγής

ΦΕΚ 572Β/2014, 9-3-2014, κατάλογος θετικής λίστας
20-2-2014, Επανένανταξη στη θετική λίστα
ΦΕΚ2219Β, 9-9-2013, Διαδικασία εφαρμογής Συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων
ΦΕΚ 329Β 2014, 13-2-2014, κατάλογος θετικής λίστας
Φάρμακα εκτός θετικής λίστας 2014
ΦΕΚ 1184Β, 15-5-2013, Αναθεωρημένος κατάλογος θετικής λίστας
ΕΟΠΥΥ, 17-4-2013 Περιορισμοί θετικής λίστας
Τιμές αναφοράς στο στρατό
27-3-2013, ΦΕΚ 692Β, Θετική λίστα
Έγκριση θετικού καταλόγου
ΕΟΠΥΥ, 3-12-2012, Τροποποίηση ημερομηνίας ισχύος θετικής λίστας
ΦΕΚ 3165B/28-11-2012, Τροποποίηση ημερομηνίας ισχύος
ΕΟΠΥΥ 1Δεκ2012 Ισχύς της θετικής λίστας
ΦΕΚ 3047Β/16-11-2012, Θετική λίστα
ΕΟΦ 9-7-2012, Κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων που καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση
ΕΟΦ 9-7-2012, Αρχείο xls συνταγογραφούμενων φαρμάκων που αποζημιώνονται”
ΕΟΦ, 21-5-2012, Θετική και αρνητική λίστα, … για ενημέρωση των ενδιαφερομένων..
ΦΣ Πειραιά, 8-2-2011, Μόνον θετική λίστα
ΠΦΣ, Θετική Λίστα – Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, 31-1-2012
ΕΟΠΥΥ:Διευκρινιστική εγκύκλιος, 26-1-2011?
Η θετική λίστα προβλέπει ενστάσεις ήδη από το ΦΕΚ2155/27-Σεπ-2011 και Ν4025/2-11-2011,Άρθρο 37,5α
Η επιτροπή ενστάσεων συστήθηκε στις 17-11-2011

Στις 15-12-2011 ζητήθηκε να κατατεθούν και τα στοιχεία των νέων φαρμάκων.

Εντός τριάντα ημερών η επιτροπή του ΕΟΦ πρέπει να απαντήσει επί των ενστάσεων.
Ακόμη περισσότερο, φάρμακα για να συμμετέχουν στη θετική λίστα 2012, πρέπει να έχουν τακτοποιήσει την εισφορά του rebate μέχρι τις 15-11-2011 (Ν4025/2-11-2011,Άρθρο 36,5α)

fsa20-1-2012

ΦΣΑ,20-1-2011: Διευκρινήσεις για τον ΕΟΠΥΥ

ΣΦΕΕ

Φάρμακα αρνητικής/θετικής λίστας

ΙΚΑ:02-12-2011,Εφαρμογή Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

Άρθρο 36 – Νόμος 4025 – Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις – ΦΕΚ: 228/Α/2.11.2011

ΦΕΚ 2155/27-9-2011
“Άρθρο 3
Κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων που δεν εντάσσονται στον κατάλογο.
Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά προϊόντα των ακόλουθων κατηγοριών:
ι. Των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει ότι χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) και δημοσιεύτηκαν με την απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ52241/12−5−2011/(Β΄840) όπως αυτή επικαιροποιείται κάθε φορά.
ιι. Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από την Κοινωνική Ασφάλιση και δημοσιεύτηκαν με την απόφαση ΔΥΓ3α/οικ.32294/2011 (Β΄559), όπως αυτή επικαιροποιείται κάθε φορά.
ιιι. Τα φάρμακα των ΚΑΚ, οι οποίοι δεν αποδέχονται τους όρους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.”

ΦΕΚ 2141Β/26-9-2011: Έγκριση θετικού καταλόγου

15-9-2011. ΕΟΦ: Θετική λίστα

Comments are closed.