Εφαρμογή medipalm-2

Παρακολούθηση αποθέματος με υπολογιστές παλάμης

Η συστηματική παρακολούθηση του αποθέματος μπορεί να υποστηριχθεί από σύστημα παλάμης το οποίο αποτελείται από
a. υπολογιστή παλάμης με Windows CE ή Windows 6.x ή Windows 5.x mobile, οθόνη κσι συσκευή ανάγνωσης barcodes
b. πρόγραμμα απογραφής medipalm-2 για υπολογιστές παλάμες με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων αποθήκης με το πρόγραμμα φαρμακείου mediwin

Λειτουργία Online με το πρόγραμμα mediwin, με αξιοποίηση της WiFi σύνδεσης και την άμεση ενημέρωση της βάσης δεδομένων του προγράμματος.
Πολλαπλές και σύνθετες λειτουργίες για εργασία στην συρταριέρα.
Λειτουργία σε συσκευές Pocket PC.

 

Comments are closed.