Φάρμακα

ΦΕΚ 157A/10.8.2020, Άρθρο 16ο, Διάθεση αντιβιοτικών

ΦΕΚ 1907Β/15.7.2014, Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων-Ποσοστό κέρδους

ΦΕΚ 1805Β/2.7.2014, Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων-Ποσοστό κέρδους

ΦΕΚ 88Β/21.1.2014, Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

Ν4093/2012 Μεσοπρόθεσμο

ΦΕΚ3356Β/17-12-2012,Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων

ΦΕΚ2719/2012/8.10.2012 Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

ΔΥΓ3(α)/οικ 33013/29.3.2012 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων :
Για τα φαρμακεία το ποσοστό μικτού κέρδους καθορίζεται ως εξής:

α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιμής
β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ (αρνητική λίστα) ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιμής
γ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ και με χονδρική μέχρι 200€, ως ποσοστό 32,4% επί της χονδρικής τιμής, και
δ) Για την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής για τα φάρμακα της παραγράφου 2, του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 ως ο πίνακας:

Φάρμακα της παρ. 2, του άρθρου 12, του Ν. 3816/2010
ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΑ και ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Με ειδική χονδρική* έως 500€ Νοσοκομειακή +2% + 8% + 30€
Με ειδική χονδρική 501 – 1000€ Νοσοκομειακή + 2%+ 7% + 30€
Με ειδική χονδρική πάνω από 1001€ Νοσοκομειακή +2% + 6% + 30€

ε) για τα λοιπά φάρμακα με χονδρική τιμή πάνω από 200 €, ως ο πίνακας:

ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Με χονδρική από 200 – 500€ Χονδρική + 8 %+ 30€
Με χονδρική από 501 – 1000€ Χονδρική + 7 % + 30€
Με χονδρική πάνω από 1001€ Χονδρική + 6 % + 30€

Σε κάθε επόμενη ανακοστολόγηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου, το κέρδος των φαρμακείων για τα φάρμακα με χονδρική τιμή και ειδική χονδρική τιμή πάνω από 200 € των περιπτώσεων δ και ε, των πινάκων της παραγράφου αυτής θα ισούται με ένα πάγιο ποσό 30 ευρώ.

Όσα φάρμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 εντάσσονται στον κατάλογο λόγω του τρόπου ελεγχόμενης ειδικής χορήγησης και η χονδρική τιμή τους είναι κάτω από 200€, ο ειδικός τρόπος διαμόρφωσης της λιανικής τιμής πώλησης από τα ιδιωτικά φαρμακεία προκύπτει από τη νοσοκομειακή τιμή στην οποία προστίθεται 2% ως ποσοστό κέρδους του φαρμακεμπόρου (Ειδική Χονδρική Τιμή) και επί της τιμής που προκύπτει προστίθεται 16% ως ποσοστό κέρδους του φαρμακείου. Στην τελική τιμή προστίθεται ο ΦΠΑ.

Ποσοστό κέρδους για φάρμακα άνω των 200€ από 30-4-2012

ΦΕΚ 983Β 30-3-2012, Τιμολόγιση Φαρμάκων και 10 Δραστικές

Υπολογισμός τιμής Υψηλού κόστους
“…II) Για τα ιδιωτικά φαρμακεία στη voσoκoμειακή τιμή πρoσαυξημένη κατά 2,5% ως πoσoστό κέρδoς χovδρεμπόρου και επί της τιμής πoυ πρoκύπτει πρoσαυξημέvης κατά 18% ως κέρδoς φαρμακoπoιού. Στηv τελική τιμή πρoστίθεται και o πρoβλεπόμεvoς Φ.Π.A…”
Υπολογισμός νοσοκομειακής τιμής
Από την χονδρική τιμή αφαιρείται 13%.


ΕΟΦ: Νέες ταινίες γνησιότητες
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
Χρωματική διαφοροποίηση των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας
ΒΣχετ.: Η εγκύκλιος ΕΟΦ 46986/14-7-08Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 46986/14-7-08 εγκυκλίου του ΕΟΦ, περί Χρωματικής διαφοροποίηση των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας, παρατίθενται οι παρακάτω διευκρινήσεις:
Α) Η κατάταξη των προϊόντων γίνεται με βάση τον τρόπο διάθεσης που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας ή στο “blue box” του κάθε προϊόντος.

Β) Ταινία γνησιότητας με ΜΑΥΡΑ στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι «Με απλή ιατρική συνταγή».
Γ) Ταινία γνησιότητας με ΚΑΦΕ στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα τα οποία ως τρόπο διάθεσης έχουν «και χωρίς ιατρική συνταγή» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).
Δ) Ταινία γνησιότητας με ΦΟΥΞΙΑ στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας «Παραλλήλως Εισαγομένου φαρμάκου», ανεξάρτητα από τον τρόπο διάθεσης της αδείας κυκλοφορίας.
Ε) Ταινία γνησιότητας με ΜΠΛΕ στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι η χρήση σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα ή ειδικά κέντρα.Επίσης όταν η χρήση του προϊόντος πρέπει να ξεκινά στο νοσοκομείο και η συνέχιση της θεραπείας εκτός νοσοκομείου.
ΣΤ) Ταινία γνησιότητας με ΠΡΑΣΙΝΑ στοιχεία θα φέρουν τα προϊόντα τα οποία δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και ο τρόπος διάθεσης απαιτεί κάποιου είδους ειδική συνταγή (ελεγχόμενη, ειδική, περιορισμένη ανανεώσιμη ή μη, φυλασσόμενη ή όταν η διάγνωση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο και η θεραπεία εκτός νοσοκομείου κ.ά.)

Κουπόνι γνησιότητας φαρμάκου

Πως διαβάζουμε ένα barcode

Comments are closed.