Διασύνδεση ΦΗΜ με pos

A.1074/2024, Τροποποιήσεις στην απόφαση για τη διασύνδεση pos – ERP

έχετε στη διάθεσή σας δύο τρόπους για τη διασύνδεση με τα POS:
σύμφωνα με την Α.1098/2022 (απευθείας διασύνδεση ΦΗΜΑΣ με POS) και σύμφωνα με την Α.1155 (δημιουργία του ECR Token από το erp) (διασύνδεση μέσω του ERP).

πηγή:email,9-5-2024: εκδόθηκαν δύο νέες αποφάσεις, η Α.1074/2024 με την οποία τροποποιείται η Α.1155/2023, καθώς και η Α.1075/2024 που τροποποιεί την Α.1157/2023, τις οποίες και σας επισυνάπτουμε.
Κύρια σημεία της απόφασης Α.1155/2023 είναι:

1. Επιτρέπεται, όπου λειτουργεί ΦΗΜ σε συνεργασία με ERP, η διασύνδεση να πραγματοποιείται είτε με την Α.1155/23 είτε με την Α. 1098/22. Στην συνέχεια διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις αυτές, όπου υπάρχει αναφορά στην Α.1155/23, νοείται και η Α. 1098/22.
2. Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της Α. 1155/23 οι συναλλαγές e- commerce (e-pos) και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αυτόματα τερματικά πληρωμής (unattended POS), εφόσον οι οντότητες κάνουν προαιρετική χρήση ΦΗΜ ή Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.
3. Οι συναλλαγές Tax Free διενεργούνται μέσω της επιλογής «Προείσπραξη» και με την ένδειξη «Συναλλαγές Tax Free».
4. Οι συναλλαγές που αφορούν bill payments, καθώς και οι συναλλαγές με κάρτα που ολοκληρώνονται κατόπιν αιτήματος πληρωμής μέσω ειδικού συνδέσμου (payment link), δεν καταλαμβάνονται από τα διαλαμβανόμενα της Α.1155/23.

Άνοιγμα του pos με εντολή από την ταμειακή:
Απόφαση Α.1027/2024
Παράδειγμα από ταμειακή
Παράδειγμα από ταμειακή Datecs
E.2010/2024, Έκδοση τιμολογίου που θα πληρωθεί με κάρτα

Comments are closed.