ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Kατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων για την χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία”

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Νόμου υπ’ αρ. 4472 του 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19.05.2017), σχετικά με την Τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, καθορίζονται ελεύθερα οι χονδρικές τιμές πώλησης τους προς τα φαρμακεία και οι λιανικές τιμές πώλησης τους προς το κοινό. Η “Ενδεικτική λιανική τιμή πώλησης”, η οποία καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τίθεται επί της συσκευασίας τους, δεν είναι υποχρεωτική.

ΦΕΚ 1981Β, 21-7-2014
Φάρμακα θετικής λίστας που πλέον δεν αποζημιώνονται (ΜΗΣΥΦΑ)

ΦΕΚ 1222Β, 2-5-2014

ΦΕΚ 542Β,1-3-2012

ΙΚΑ 29-12-2011: Συμπλήρωση καταλόγου (Aminocer)

ΦΕΚ 840Β/2011

Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρο 63, παρ.4
“4. Στο τέλος του εδαφίου α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α΄) προστίθεται φράση ως εξής:
«Το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης δεν εγκρίνουν και δεν εξοφλούν ιατρικές συνταγές που περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα
που χορηγούνται και χωρίς ιατρική συνταγή σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους που χορηγείται από τον
Ε.Ο.Φ.. Για τα φαρμακευτικά αυτά προϊόντα εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν γνώμης του Ε.Ο.Φ..» “

Φάρμακα στα οποία τροποποιείται η άδεια κυκλοφορίας από “Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή” σε χορηγούμενα “Με ιατρική συνταγή” (21 Ιουλ 2011)ΙΚΑ:Γ55/785

‘Καφέ κουπόνια’: 01-06-2010 δεν θα αποζημιώνονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.ΙΚΑ:Γ55/769

salospir & trenon-n

Κατάλογος φαρμάκων για τη χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ)
ΦΕΚ 740Β/28-5-2010

Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης.
N3457 (ΦΕΚ Α93-8Μαίου2006 Αρθρ2).
” ..Δεν καλύπτεται η δαπάνη των φαρμάκων: α) των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει ότι χορηγούνται και χωρίς ιατρική συνταγή.”

Comments are closed.