Φορολογικά

Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ
ΠΟΛ 1160/17-7-2015, Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ
ΠΟΛ 1018/10, 6/3/2010, Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ
Διευκρινήσεις για την αλλαγή ΦΠΑ στα φάρμακα
N2859/2000, Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Απογραφή φαρμακείου
Απαλλαγή φαρμακείων από την απογραφή ΦΕΚ221/17-2-2015
N4316/2014, Άρθρο 89, Απογραφή έναρξης λήξης 2014
Φορολογικοί μηχανισμοί ΕΑΦΔΣΣ, ταμειακές μηχανές
Πλαστικές σακούλες
ΦΕΚ2812Β-2017
ΠΟΛ1211, 20-12-2017, Εφαρμογή περιβαλλοντικού τέλους για τις πλαστικές σακούλες
Βλάβη ΕΑΦΔΣΣ
ΥπΟικ, 20-12-2014, Η αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών καθίσταται προαιρετική
ΥπΟικ, 15-11-2014, Η αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών καθίσταται προαιρετική

ΠΦΣ, 19-1-2013,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ REBATE,ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ,ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ REBATE
ΠΟΛ.1078/28.3.2012 Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες

Βουλή: Δηλωθέν εισόδημα φαρμακοποιών μέχρι το 2010

N3899 (ΦΕΚ 212Α, 17-12-2010) Αλλαγή ΦΠΑ στα φάρμακα – Επείγοντα μέτρα ελληνικής οικονομίας”
Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και των νόμων 3845/2010 και 3888/2010

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικα Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), αντικαθίσταται και προστίθεται και νέο τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»
2. Ο τίτλος του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)».
3. Στο τέλος της περίπτωσης 36 του Κεφαλαίου Α.ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Προκειμένου για τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 και τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 43 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειμένου για τα βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901, τα βιβλία με εικόνες για παιδιά της δασμολογικής κλάσης 4903 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.»
5. Στο τέλος της περίπτωσης 5 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2012.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α΄) καταργείται.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ;

Οι πωλήσεις φαρμάκων προς ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων, κατά το μέρος που στη δαπάνη συμμετέχουν τα Ταμεία αποτελούν επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις των φαρμακείων προς αυτά.
Για τις πωλήσεις αυτές συντάσσεται κατάσταση ανά ασφαλιστικό ταμείο και εκδίδεται αθεώρητο τιμολόγιο για τις πωλήσεις του μήνα, μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που αφορά.
Για το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στη δαπάνη αγοράς των φαρμάκων εκδίδεται από το φαρμακείο απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) προς τον ασφαλισμένο.

Ε) Λανθασμένη έκδοση απόδειξης από ΦΤΜ

1. Αν το λάθος διαπιστωθεί αμέσως, πρέπει να κρατηθεί και να εκδοθεί νέα σωστή. Στη λανθασμένη να σημειωθεί ότι εκδόθηκε από λάθος χειρισμό και παραδόθηκε η νέα Νο… Στο ημερήσιο δελτίο «Ζ» να μειωθεί το συνολικό ποσό λόγω λανθασμένης έκδοσης απόδειξης Νο…
2. Αν το λάθος διαπιστωθεί μετά την έκδοση του ημερήσιου δελτίου «Ζ», να εκδοθεί απόδειξη επιστροφής κατά το αντίστοιχο ποσό, όπου θα αναγράφεται «Εκδίδεται για λόγους λογιστικής
τακτοποίησης λόγω λανθασμένης έκδοσης της απόδειξης Νο…».
Πηγή: Φορολογικός Οδηγός

Ακύρωση παραστατικού
ΠΟΛ 1036 /2013
4. Περιπτώσεις έκδοσης ακυρωτικού στοιχείου

Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως ίσχυε μέχρι την 31.12.2012 οριζόταν ότι, όταν τα φορολογικά βιβλία τηρούνταν μηχανογραφικά, για την ακύρωση εγγραφής σε περίπτωση λανθασμένης έκδοσης φορολογικών στοιχείων, εφόσον δεν έγινε χρήση αυτών εκδίδονταν ειδικό ακυρωτικό στοιχείο.

Δεδομένου ότι, από 1.1.2013 οι διατάξεις του Κ. Β. Σ. καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., μεταξύ των οποίων και η προαναφερόμενη διάταξη, που δεν αναφέρεται στις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής μηχανογραφικά τηρούμενων φορολογικών βιβλίων, σε περίπτωση λανθασμένης έκδοσης μη σημαινόμενων (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) φορολογικών στοιχείων, εφόσον δεν έγινε χρήση αυτών δεν εκδίδεται υποχρεωτικά ειδικό ακυρωτικό στοιχείο και μπορεί να εκδίδεται οποιοδήποτε μη φορολογικό παραστατικό (π.χ. λογιστικό σημείωμα κ.λπ.).

Αντίθετα, στην περίπτωση ακύρωσης φορολογικού στοιχείου που υποχρεωτικά ή προαιρετικά σημαίνεται με Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφόσον δεν έγινε χρήση αυτού, απαιτείται η έκδοση ακυρωτικού στοιχείου με σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. δεδομένου ότι, το ακυρωθέν φορολογικό στοιχείο έχει διαφυλαχθεί στη μνήμη του φορολογικού μηχανισμού (αρχεία a.txt, b.txt κ.λπ.).

Συμπερασματικά, ακυρωτικό στοιχείο εκδίδεται μόνο στην περίπτωση ακύρωσης φορολογικού στοιχείου που έχει σημανθεί, προαιρετικά ή υποχρεωτικά, με φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και εφόσον δεν έγινε χρήση αυτού.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, για την ακύρωση τιμολογίου, σημαινόμενου ή μη, εφόσον έγινε χρήση αυτού (παράδοση στον αντισυμβαλλόμενο) εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο.

ΕΤΑΑ-ΤΥΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Αθήνα 5/4/2011 Αριθ. Πρωτ. 20990
ΘΕΜΑ: Έκδοση τιμολογίων
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ότι κατά την έκδοση των τιμολογίων πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «επί πιστώσει» και όχι «εξοφλήθη».

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Για τη Φαρμακευτική Υπηρεσία
Παπαχατζάκη Σάντρα

ΕΑΦΔΣΣ

ΠΟΛ 1257, 20 Νοε 2002
“Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους”

ΠΟΛ 1234 . 9 Οκτ 2002
Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων

Comments are closed.