Μνημόνιο 2 (για τα φαρμακεία)

ΕΛΛΑΔΑ

Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεννοήσης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής

(δεύτερη επικαιροποίηση)

 

22 Νοεμβρίου 2010

 1. Δράσεις για την τρίτη αξιολόγηση (δράσεις που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τετάρτου τριμήνου 2010)
  1. Δημοσιονομική προσαρμογή

….

  1. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις

…..

Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης

… Πιο συγκεκριμένα, τα ακόλουθα μέτρα εφαρμόζονται μέχρι το τέλος του 2010:

-         Διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής ενός ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescription) , με την επέκταση του συστήματος που χρησιμοποιείται σήμερα από τον ΟΑΕΕ σε όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης που παρέχουν ασφάλιση υγείας.

-         Ορισμός (μέσω ΕΟΦ) και δημοσίευση κατευθυντήρων γραμμών συνταγογράφησης για γιατρούς, με βάση τα διεθνή πρότυπα συνταγογράφησης

-         ….

-         Δημοσίευση του πλήρους τιμοκαταλόγου φαρμάκων στην αγορά χρησιμοποιώντας το νέο μηχανισμό τιμολόγησης. Ο κατάλογος αυτός θα δημοσιευθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 και θα αντικαταστήσει τη μερική λίστα που θεσπίστηκε τον Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να ενημερώνεται ανά τρίμηνο.

-         Εφαρμογής της ‘αρνητικής λίστας’ των μη καλυπτόμενων από τα ασφαλιστικά ταμεία φαρμάκων, και της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση παραδοτέων από τον ΕΟΦ

-         Ολοκλήρωση της νέας θετικής λίστας των καλυπτόμενων από τα Ασφαλιστικά ταμεία φαρμάκων με τη χρήση του νέου συστήματος που βασίζεται σε ενδεικτικές τιμές αναφοράς.

-         Μέσω της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ηλεκτρονικής σάρωσης συνταγών, η Κυβέρνηση αναλαμβάνει να εισπράττει την συμφωνημένη επιστροφή τιμήματος από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

  1. Διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις

Για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές

Η κυβέρνηση προτείνει νομοθεσία για την άρση των περιορισμών στον ανταγωνισμό, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και το εμπόριο σε κλειστά επαγγέλματα συμπεριλαμβανομένων:

-         του φαρμακευτικού επαγγέλματος, για την προώθηση πιο ελαστικών ωραρίων λειτουργίας και τη μείωση του ελάχιστου περιθωρίου κέρδους (βλ. επίσης στα μέτρα εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας).

 Δράσεις για την τέταρτη αξιολόγηση (δράσεις που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί aμέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2011)

  1. Διαθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις

Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης

Τιμολόγηση των φαρμάκων

-Μειώνει το περιθώριο κέρδους των φαρμακείων στις τιμές λιανικής πώλησης είτε άμεσα με μείωση στο 15-20%, είτε έμμεσα με τη θέσπιση ενός συστήματος  εκπτώσεων για τα  φαρμακεία, για πωλήσεις πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο. Ξεκινώντας από το 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων θα πρέπει να υπολογίζονται ως ένα κατ’ αποκοπήν ποσό ή κατ’ αποκοπή αμοιβή συνδυασμένη με ένα μικρό περιθώριο κέρδους.

Reduce the profit margin of pharmacies on retail prices directly to 15-20 percent, or indirectly by establishing a system of rebates for pharmacies with sales above a designated threshold. Starting from 2012, pharmacies profit margins should be calculated as a flat amount or flat fee combined with a small profit margin.

- Μειώνει το περιθώριο κέρδους των εταιρειών χονδρικής που διανέμουν φαρμακευτικά προϊόντα κατά τουλάχιστον ένα τρίτο, από τον Ιανουάριο του 2011.

 1. Δράσεις για την πέμπτη αξιολόγηση (δράσεις που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2011)
  1. ..
  2. Διαρθωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις

Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης

Η κυβέρνηση λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την προώθηση της χρήσης των ουσιωδώς όμοιων (γενόσημων) φαρμάκων, μέσω:

-Υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τους γιατρούς με κριτήριο τη δραστική ουσία.

- Ορισμού χαμηλότερου κόστους συμμετοχής των ασθενών για τα γενόσημα φάρμακα που έχουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς (κάτω από το 60% της τιμής αναφορά) με βάση την εμπειρία των άλλων χωρών της ΕΕ.

- Καθορισμού της ανώτατης τιμής των γενόσημων φαρμάκων στο 60 τοι εκατό της τιμής των αντίστοιχων επώνυμων φαρμάκων

αναφορά ΦΣΚιλκίς

Ανεπίσημη μετάφραση για το επικαιροποιημένο μνημόνιο  (δεύτερη επικαιροποίηση 22 Νοεμβρίου 2010)

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

Comments are closed.