Λήψη του προγράμματος


 O κατασκευαστής του προγράμματος mediwin, η επιχείρηση «Σταύρος Λαδάς & Σια ΕΕ», σας παραχωρεί το πρόγραμμα mediwin, τις αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις του καθώς και τα συνοδευτικά εγχειρίδια για προσωπική και μόνο χρήση (‘Άδεια Χρήσης’) και διατηρεί όλα τα δικαιώματα από την πνευματική ιδιοκτησία και την αποκλειστική διάθεση, απαγορευμένης της παραχώρησής του σε τρίτους, την παράνομη αντιγραφή και οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης «Σταύρος Λαδάς & Σια ΕΕ». Η άδεια χρήσης επεκτείνεται σε καταλόγους φαρμάκων και των σχετικών πληροφοριών.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η επιχείρηση «Σταύρος Λαδάς & Σια ΕΕ» σας παραχωρεί τα ακόλουθα δικαιώματα, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Άδειας: Εγκατάσταση και χρήση.

Επιτρέπεται: (α) να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή του Φαρμακείου ή άλλη συσκευή (β) να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο εφεδρικό αντίγραφο του Λογισμικού σε μια δεύτερη, φορητή συσκευή για αποκλειστική χρήση από τον κύριο χρήστη του πρώτου αντιγράφου του Λογισμικού.

Κάθε παράβαση των ανωτέρω θα διώκεται σύμφωνα με τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, κατά τις διατάξεις των νόμων 2387/1920 και 146/1914, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, από τα άρθρα 904, 914 του αστικού κώδικα καθώς και τον νόμο Ν2121/93.

 Εγγύηση – Το Προϊόν είναι σχεδιασμένο και προσφέρεται ως προϊόν γενικού σκοπού και δεν αποσκοπεί στην κάλυψη οποιωνδήποτε ειδικών αναγκών συγκεκριμένων χρηστών. Επειδή κάθε προϊόν μπορεί να εμφανίσει ελάττωμα ή έλλειψη ιδιοτήτων ανά πάσα στιγμή, σας συνιστούμε να δημιουργείτε αντίγραφα των αρχείων σας σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

 Εφόσον, διαθέτετε άδεια χρήσης, η επιχείρηση «Σταύρος Λαδάς & Σια ΕΕ» εγγυάται ότι α) για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της άδειας χρήσης του, το προϊόν θα λειτουργεί ουσιωδώς σύμφωνα με το έντυπο υλικό που το συνοδεύει Παρ’ όλο ότι κάθε φορά η επιχείρηση «Σταύρος Λαδάς amp; Σια ΕΕ» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλισθεί η ορθότερη και αρτιότερη ενημέρωση των αρχείων φαρμάκων, δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην καταχώρηση των φαρμάκων, πληροφοριών και των τιμών τους στο πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin.

 

Εάν συμφωνείτε συμπληρώστε την απάντηση στην απλή ερώτηση: 5 και 6 =


Comments are closed.