Απογραφή φαρμακείου

Καταχώρηση αποθεμάτων
Από το menu ‘Αποθέματα’, κάντε κλικ στην επιλογή ‘Επεξεργασία καταλόγου mediwin’
ή στο ‘F.Αποθέματα’ -> ‘Καρτέλα είδους’. Στη φόρμα που εμφανίζεται και στο πεδίο ‘Επιλογή είδους’, πληκτρολογείτε την εμπορική ονομασία του φαρμάκου ή το barcode του.


a. Στη στήλη Απόθ. πληκτρολογείστε το πλήθος των κουτιών του φαρμάκων που έχετε.
( ‘enter’, την ποσότητα , και πάλι ‘enter’ )
b. Κάντε κλικ στην ‘Αποθήκευση (F2)’
Το ίδιο για κάθε ένα φάρμακο που έχετε στο φαρμακείο

Απογραφή φαρμακείου
Αφού καταγράψετε τα είδη του φαρμακείου, στο menu ‘Αποθέματα’ ->’Απογραφή φαρμακείου’->’Συνολική’, κάντε κλικ στη ‘Χονδρική λιανική τιμή’


Το αποτέλεσμα της απογραφής, όπως φαίνεται στην οθόνη, μπορείτε να το τυπώσετε ή να δημιουργήσετε αρχείο Excel με το περιεχόμενο του πίνακα.
Η λύση εξαγωγής σε αρχείο Excel είναι η βέλτιστη αφού από εκεί ο λογιστής (ή εσείς ) να διαμορφώσει κατάλληλα τις στήλες, να υπολογίσει σύνολα και να φτιάξει τις εκτυπώσεις που χρειάζεται.

Μηδενισμός αρνητικών αποθεμάτων
Μπορείτε να μηδενίσετε τα αρνητικά αποθέματα, από το menu ‘Βοηθητικά’ ->’Επισκευή/Έλεγχος δεδομένων’. Η λειτουργία αυτή επηρεάζει μόνον τη στήλη του αποθέματος.

Παραφάρμακα
Το πρόγραμμα φαρμακείου mediwin συνεργάζεται με το σύνολο από τις φαρμακαποθήκες και παρέχεται η δυνατότητα να ενσωματώσετε τους καταλόγους τους στο πρόγραμμα.
Εφόσον έχετε έχετε διαθέσιμο το αρχείο των παραφαρμάκων της φαρμακαποθήκης, μπορείτε να το ενσωματώσετε στο πρόγραμμα φαρμακείου από το menu ‘Βοηθητικά’->’Παραφάρμακα από αρχείο’ και από να διαλάξετε την κατάλληλη φαρμακαποθήκη.
Με την τελευταία έκδοση του προγράμματος (Δεκ2014) ξεκινούμε την εισαγωγή και καταλόγων εταιριών πχ ‘Kores’

Ακόμη, μπορείτε να εισάγετε νέα είδη στον κατάλογο του προγράμματος (προσωπικός κατάλογος) από το menu ‘Αποθέματα’->’Επεξεργασία προσωπικού καταλόγου’ και από εκεί ‘Καρτέλα είδους’.
Θα χρειαστεί να κλείσετε και να ξανανοίξετε το πρόγραμμα φαρμακείου ώστε να φανούν οι προσθήκες.

Εφαρμογή medipalm

Comments are closed.