Επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους από τις φαρμακευτικές εταιρείες στον ΕΟΠΥΥ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους». Αθήνα, 29/01/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ.3151
Σχετική: Η υπ’ αριθμ. οικ.325/5851/Γ.Π. (ΦΕΚ 88 Β΄, 21/01/2014) Υπουργική Απόφαση
Θέτουμε υπ’ όψιν σας ότι με την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ. 7:
«Στις περιπτώσεις που οι ΚΑΚ πραγματοποιούν απευθείας πωλήσεις προς τα φαρμακεία, επιστρέφουν στον ΕΟΠΠΥ το χονδρεμπορικό κέρδος που έχει ενσωματωθεί στην τιμή των φαρμάκων ως κέρδος των φαρμακέμπορων. Η επιστροφή αυτή γίνεται με την υποβολή καταστάσεων πωλήσεων στον ΕΟΠΥΥ στις οποίες θα δηλώνουν την αξία των απευθείας πωλήσεων τους προς τα φαρμακεία, όπου θα φαίνεται αναλυτικά και συγκεντρωτικά οι πωλήσεις που πραγματοποίησαν προς τα φαρμακεία και το χονδρεμπορικό κέρδος που αναλογεί σε αυτές. Ανάλογα στοιχεία ζητεί ο ΕΟΠΥΥ από τα φαρμακεία. Ο υπολογισμός του χονδρεμπορικού κέρδους θα γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας υπουργικής απόφασης».
Κατόπιν αυτών, παρακαλούνται:
Α. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ( d6@eopyy.gov.gr), έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αναλυτικές καταστάσεις στις οποίες θα καταγράφονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα που χορήγησαν απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία (είδος, ποσότητα, barcodes), τα στοιχεία των εν λόγω φαρμακείων και το χονδρεμπορικό κέρδος προς επιστροφή, για το μήνα που προηγήθηκε. Το ποσό προς επιστροφή θα πρέπει να καταβάλλεται έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου, στο λογαριασμό:
IBAN: GR3501710170006017030033533 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
με την αιτιολογία «Επιστροφή χονδρεμπορικού κέρδους», ενώ αποδεικτικό καταβολής από την τράπεζα θα σαρώνεται ηλεκτρονικά και θα αποστέλλεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Εφόσον η εταιρεία είναι προμηθευτής του Οργανισμού, το ποσό θα συμψηφίζεται με τις οφειλές του Οργανισμού, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.
Β. Όσα ιδιωτικά φαρμακεία αγόρασαν φάρμακα απ’ ευθείας από φαρμακευτικές εταιρείες, θα αποστέλλουν, αντίστοιχα, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ( d6@eopyy.gov.gr), έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αναλυτικές καταστάσεις στις οποίες θα καταγράφονται τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα (είδος, ποσότητα) καθώς και την ποσότητα από αυτά που χορήγησαν σε ασφαλισμένους του Οργανισμού.
Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν μόνο στα συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ φαρμακευτικά σκευάσματα.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Α. Κοντός

Comments are closed.